De huidige bossen in de recreatiegebieden zijn in termen van bosbouw ‘piep jong’. Ze zijn eind vorige eeuw aangelegd om snel een recreatielandschap te creëren. Daarom is er vaak gekozen voor een beperkt aantal snelgroeiende boomsoorten. De idee hierachter is altijd geweest om op termijn de jonge bossen door te ontwikkelen naar meer robuuste bossen. In opdracht van de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer worden de kansen voor doorontwikkeling en revitalisering van de bossen in beeld gebracht.

Klanten

Startdatum

2022

Bosprojecten vanuit een wervend ruimtelijk perspectief

De verkenning benadert de bosopgave voor recreatiegebieden vanuit bostypen. Hiermee wordt recht gedaan aan de bestaande diversiteit van bossen zoals natuurbossen, recreatiebossen en multifunctionele bossen. Voor elk van deze te ontwikkelen bostypen worden middels kengetallen de kosten voor aanleg en beheer geduid aansluitend bij de praktijk van Staatsbosbeheer. Aanvullend wordt gekeken hoe de verschillende bostypen positief bijdragen aan ruimtelijke opgaven zoals het vergroten van biodiversiteit,  CO2-vastlegging en recreatieve kwaliteit. Daarmee biedt de verkenning zicht op uitvoeringsgerichte bosprojecten vanuit een wervend ruimtelijk perspectief voor de recreatiegebieden in Zuid-Holland.

Beeld Referentieontwerp bostypen

Haalbaarheid bosprojecten in beeld

De vraag is natuurlijk in hoeverre voorgestelde bosprojecten ook haalbaar zijn en op welke termijn. Het zijn niet alleen de kosten en baten die de haalbaarheid bepalen. De grootste uitdaging is wellicht het vinden van ‘planologische ruimte’. De haalbaarheid voor bosuitbreiding wordt dan ook mede bepaald door aspecten als grondeigendom, andere ruimtelijke opgaven en maatschappelijk draagvlak. De verkenning brengt deze aspecten van haalbaarheid in beeld middels stoplichtkleuren: welke lichten staan op rood, oranje en groen? Bij de beoordeling van deze haalbaarheid spelen de beheerteams van Staatsbosbeheer met hun gebiedskennis een belangrijke rol.

Bossenstrategie H2Ruimte VP

Samenwerking

De verkenning wordt uitgevoerd door een consortium van H2Ruimte (projectleiding), Urban Synergy en GovernEUR. In werksessies met de verschillende beheerteams van Staatsbosbeheer worden de kansen voor revitalisering en uitbreiding van bossen in kaart gebracht. Het project wordt begeleid door een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer.

Kaartenatlas en uitvoeringsstrategie
Het beoogde eindresultaat bestaat uit een kaartenatlas met gegevens van alle bosarealen in recreatiegebieden in Zuid-Holland (meer dan 60) omtrent vitaliteit, uitbreidingskansen en realiseerbare baten. Het eindproduct is een belangrijke uitvoeringsgerichte bouwsteen voor concrete vitaliserings- en uitbreidingsprojecten in het kader van de landelijke Bossenstrategie.