H2Ruimte heeft een samenwerkingsverband met bestuurskundig onderzoeksbureau GovernEUR (verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam). In deze samenwerking delen wij kennis, methoden en personeel. Door de samenhangende inzet van planologische en bestuurskundige expertise kunnen wij meerwaarde bieden bij ruimtelijke vraagstukken met een governance uitdaging.

H2Ruimte bestuurlijke werkconferentie Groenalliantie 3

Ordeningsvraagstukken met Governance uitdaging

Nederland staat voor grote opgaven zoals de energietransitie, de klimaatadaptatie, het woningtekort en de vergroening van Nederland. Deze opgaven staan niet los van elkaar maar moeten samenhangend een plek vinden in gebieden en op locaties. Voor het inpassen, combineren en verbinden van deze opgaven is ruimtelijke ordening cruciaal. De vraag wat waar wel en niet kan, is niet alleen een ordeningsvraagstuk maar ook een governance uitdaging. Kant-en-klare oplossingen bestaan niet maar ontstaan door het ontwikkelen van gebiedsgerichte oplossingen met  kruisbestuiving  tussen disciplines, burgerparticipatie, publiek-privaat-maatschappelijke coalities en gelaagde besluitvorming. Daar waar Ordeningsvraagstukken hand in hand gaan met Governance uitdagingen willen H2Ruimte en GovernEUR graag hun kennis en expertise in gezamenlijkheid inzetten.

Voorbeeld projecten

Verkenning bossen recreatiegebieden

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer hebben H2Ruimte, GovernEUR en Urban Synergy een verkenning uitgevoerd naar de bossen in recreatiegebieden in Zuid-Holland. Hoe vitaal zijn de bossen? Welke kansen voor bosuitbreiding zijn er? Is dit haalbaar, betaalbaar en wenselijk?

Governance van aquathermie

Voor de waterschappen hebben GovernEUR en H2Ruimte verkend hoe de governance van aquathermie vorm kan krijgen. Hiervoor zijn ruimtelijke kenmerken van aquathermie verbonden aan de vraag hoe een aquathermieproject het beste georganiseerd kan worden en welke rol partijen daarin hebben.

Blogs voor ROmagazine.nl

Voor ROmagazine.nl verzorgen H2Ruimte en GovernEUR maandelijks een blog. In de blogs reflecteren we op actuele ruimtelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. De onderwerpen lopen uiteen van reflecties op het nationale beleid tot een lokale handhavingszaak.

Leergemeenschap Omgevingswet

Voor provincie Zeeland hebben H2Ruimte en GovernEUR een leergemeenschap opgezet. In het eerste jaar is gekeken hoe bodem en ondergrond verankerd kunnen worden in ruimtelijke plan(processen). Dit heeft vorm gekregen door bijeenkomsten rond een praktijkcasus.

GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam

GovernEUR is de valorisatie-entiteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en richt zich op de praktische toepassing van wetenschappelijke kennis en onderzoeksmethoden uit de bestuurskunde. Samen met de praktijk wordt wetenschappelijke kennis ingezet en verfijnd, bijvoorbeeld door het uitvoeren van verkennende onderzoeken en lerende evaluaties, of door het ontwerpen van of reflecteren op governance oplossingen. Dit doen we vooral voor de governance van ruimtelijke thema’s (water, energie, bodem en ondergrond, Omgevingswet), maar ook voor vraagstukken rond samenwerking en participatie.  

logo-GovernEUR