Maatschappelijke opgaven leiden tot meer drukte; niet alleen in de bovengrond, maar ook in de ondergrond. Dit vraagt om zorgvuldig ordening van de bovengrondse én ondergrondse ruimte. Een 3D-ordeningsaanpak helpt maar is nog geen dagelijkse praktijk in de MRDH. Onder leiding van H2Ruimte is een aanpak toegepast, die gemeenten, waterschappen, netbeheerders en omgevingsdienst verder helpt.

Klanten

Meer informatie

Rapport
Website
Een sectorale of thematische benadering van bodem en ondergrond doet geen recht aan de werkelijkheid.

Drukte in de ondergrond vraagt om een vergelijkbare systematische ordening als in de bovengrond én in samenhang met de bovengrond. 3D-Ordening is de aanpak om die samenhangen tot stand te brengen. Dit alles met het oog op een duurzame ontwikkeling van een gebied: het doel van de Omgevingswet.

Om een 3D-ordeningsaanpak tot stand te brengen stimuleert de provincie Zuid-Holland en het Uitvoeringsprogramma van het bodemconvenant initiatieven van gemeenten en regio’s om een samenhangende aanpak van onder- en bovengrond tot stand te brengen. Zo ook in de MRDH. In vier werksessies is onder leiding van H2Ruimte kennis en ervaring opgebouwd en gedeeld over de 3D-ordeningsaanpak. Uit de maatschappelijke opgaven voor een gebied zijn relevante ondergrondthema’s afgeleid en vervolgens zijn ondergrondkansen geformuleerd. De kansen zijn vervolgens vertaalt naar ambities en acties.  Tot slot is nagegaan  hoe een vertaling van ambities kan landen in (regels voor) het omgevingsplan. Dit alles aan de hand van casussen uit de regio over met uiteenlopende opgaven (herinrichting stationsomgeving, herstructurering wijk op slappe bodem, inbreiding dorpskern, zoetwaterberging, etc.)

Omgevingsplan is balans zoeken

Belangrijke lessen:

  • De grote maatschappelijke opgaven zorgen voor urgentie en daardoor voor energie, tijd en geld. Wil bodem & ondergrond betekenis toevoegen dan moet rond die opgaven een plaats aan tafel afgedwongen worden. Dat vraagt vooral een investering in de juiste kennissen. Ook moet de kennis in verbinding met de maatschappelijke opgaven op peil zijn en blijven.
  • De bewustwording, dat de Omgevingswet in de interne organisatie andere samenwerkingen vraagt, is veel verder ontwikkeld dan het besef dat werken in de geest van de Omgevingswet veel meer “van buiten naar binnen werken” vraagt. Participatie in het 3D-netwerk van partijen als drinkwatermaatschappijen en waterschappen draagt positief bij aan de bewustwording dat de buitenwereld van grote betekenis én omvangrijk is.
  • Een sectorale of thematische benadering van bodem en ondergrond doet geen recht aan de werkelijkheid die in de ruimte altijd driedimensionaal is. Daarin schuilt de kracht van het begrip 3D-ordening. Het illustreert dat onder- en bovengrond onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
  • Schaarste aan ruimte en druk op die ruimte om maatschappelijke opgaven inhoud te geven, waren de katalysatoren om decennia geleden bovengrondse ordening systematisch te organiseren en ruimtelijke ordening te noemen. Dat is bij een toenemende druk op en drukte in de ondergrond een belangrijk argument om de ondergrond in samenhang met de bovengrond op te pakken bij omgevingsvisies, -plannen, -programma’s en gebiedsontwikkeling.