De Zuid-Hollandse omgevingsdiensten zijn voor de provincie Zuid-Holland een belangrijke partner in de doorwerking van het beleid voor “water en bodem sturend” en de toepassing van een 3D-Ordeningsaanpak in planvorming en gebiedsontwikkeling in regionale en lokale praktijken. In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft H2Ruimte een netwerk van de vijf omgevingsdiensten en de provincie gefaciliteerd. Dit netwerk is gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring en de ontwikkeling van praktische hulpmiddelen op het gebied van 3D-Ordening.

Klanten

Startdatum

2023

Meer informatie

Rapport

De provincie Zuid-Holland staat een samenhangende benadering van boven- en ondergrond voor bij ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. Een benadering die samengevat wordt met “3D-Ordening”. Deze heeft afgelopen jaar een extra impuls gekregen heeft met “water en bodem sturend”. Hoe doe je dat, waar loop je tegenaan en hoe pak je lastige kwesties op? Welke hulpmiddelen kunnen omgevingsdiensten helpen om 3D-Ordening succesvol toe te passen in hun adviespraktijken bij gemeenten in hun werkgebied?

Het 3D-Ordeningsnetwerk bestaat uit de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid (OZHZ) en DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de provincie Zuid/Holland. In periodieke (4x per jaar) netwerkbijeenkomsten bespreken ze praktijksituaties rondom 3D-Ordening en werken ze aan de ontwikkeling van hulpmiddelen die hun praktijken ondersteunen en kunnen verbeteren. Deze hulpmiddelen richten zich vooral op communicatie over de toepassing van een 3D-ordeningsaanpak, zoals de Praatplaat 3D-Ordening, in lokale gebiedsgerichte projecten en recent ook op de agendering van “water en bodem sturend” in de gemeentelijke praktijk. Dit laatste in de vorm van een aantal visualisaties “Water en bodem sturend” die door omgevingsdiensten in (PowerPoint)presentaties te gebruiken zijn samen. De visualisaties zijn door Loek Weijts (Infographics) gemaakt. H2Ruimte heeft een begeleidende tekst opgesteld, die afhankelijk van het gesprek of de presentatie, makkelijk omgezet kan worden naar maatwerk. Deze is te downloaden onder “rapport”.

De rol van H2Ruimte in het netwerk: bijeenkomsten inhoudelijk voorbereiden, werkvormen bedenken en faciliteren, resultaten vastleggen en deelnemers adviseren over 3D-Ordening en Water en bodem sturend.

Voor de infographics zie presentatie Provincie Zuid-Holland (in afspeelmodus):
 ‘3D-Infographics WBS in de Zuid-Hollandse praktijk’