Het Samenwerkingsverband Voorne-Putten heeft de strategie “Voorne-Putten houdt het hoofd koel” de eerste etappe op weg naar een klimaatbestendig eiland afgerond. Een van de vervolgstappen is om klimaatbestendigheid als een vanzelfsprekend aspect in visie- en planvorming en in projecten van de betrokken gemeenten een plaats te geven. Dit is op een praktische manier vormgegeven door te oefenen in drie projecten.

Klanten

Meer informatie

Rapport
Website

Deze vervolgstap is vanuit het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie ondersteunt. Vanuit dit programma wordt aan diverse regio’s (beperkte) ondersteuning geboden om vervolgstappen te zetten die leiden tot een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting. Een zogenoemd klimaatadviesteam is beschikbaar om regio’s ondersteuning te bieden. Voor Voorne-Putten is die ondersteuning geboden door H2Ruimte.

H2Ruimte heeft een werksessie georganiseerd met als achterliggende gedachte dat een klimaatbestendige inrichting van een straat, buurt, wijk of een ander gebied altijd in samenhang gezien moet worden met andere opgaven die in de leefomgeving spelen. Dit vraagt per definitie samenwerken tussen disciplines, organisaties, publieke en private partijen. Drie actuele casussen uit de gemeentelijke praktijk, waar klimaat een van de opgaven is, zijn gekozen: Hellevoetsluis – De Kulck noord, Spijkenisse – De Akkers en een inbreidingslocatie in Oostvoorne. In de sessie is een eerste plancyclus van opstellen van programma van eisen, een eerste ontwerpschets tot een doorkijk naar financiering en onderhoud& beheer doorlopen.

Belangrijke inzichten zijn:

  • Een echt goed en doordacht plan krijg je pas als je het samen doet vanaf de start. Samen betekent de vele betrokken disciplines en betrokken organisaties (zoals waterschap, brandweer, politie, GGD en waterschap)
  • Zonder bestuurlijke steun komen grote projecten op dit soort plekken niet van de grond.
  • Vraag beheer openbare ruimte, riolering en watersysteem veel eerder aan tafel bij planontwikkeling om tot betere plannen met haalbare/betaalbare oplossingen te komen.
  • Betrek mensen uit het sociaal domein vroeg bij de planvorming.
  • Wees ambitieus. Kijk ver in de toekomst. Door de lat vanaf het begin hoog te leggen krijg je meer voor elkaar dan bij een lage startinzet.
  • Vroeg financiering agenderen in een proces is relevant. Het noodzaakt tot een brede zoektocht naar financiële middelen bij gemeente, provincie, Rijk en Europa en dwingt tot denken over uitruilmogelijkheden.

Naast Voorne-Putten zijn in nog negen andere regio’s adviesteams aan de slag te gaan om regio’s te helpen bij de totstandkoming van een klimaatbestendige inrichting. De bevinden uit de tien regio’s zijn samengebracht in een rapportage “De vraagtekens (en aanbevelingen) bij klimaatadaptatie”.
Meer over het werk van het Adviesteam klimaatadaptatie is terug te vinden op het kennisportaal ruimtelijke adaptatie.

Het Klimaatadaptatie Adviesteam stond onder leiding van Tauw, ORG-ID en Platform31 in consortium met AT Osborne, Deltares, GrondRR, H2Ruimte, Hydrologic, Klimaatverbond Nederland, Stadsstromen, Tygron en HvA.