Het Netwerk bodem en ondergrond Leidse regio werkt  aan een samenhangende benadering van de ondergrond in afstemming met de bovengrond. Het netwerk bevordert de uitwisseling van kennis over en ervaring met verankering van ondergrond in visies, plannen en projecten. H2Ruimte faciliteert het netwerk.

Klanten

Meer informatie

Rapport

In de eerste fase van zijn bestaan (2016-2018) heeft het netwerk vooral gewerkt aan versterking van de bewustwording bij de deelnemers welke kansen de ondergrond biedt bij de oplossing van maatschappelijke opgaven in het fysieke domein. De resultaten zijn vastgelegd in een artikel “Vallen en weer opstaan” in ROmagazine van juli 2018.

In de tweede fase (2018/2019) lag het accent op de doorwerking van ondergrond in planontwikkeling en projecten. Daarbij ging het om zowel gebiedsontwikkelingsprojecten (nieuwbouw en herstructurering van bestaande wijken) als projecten rond het thema van ruimtelijke adaptatie. Met een bestuurlijke conferentie op 11 februari 2019 is deze fase afgesloten. Bestuurders (wethouders uit de regio)  hebben hun steun uitgesproken voor een 3D-aanpak en het belang van verankering van ondergrond in het omgevingsplan benadrukt. Resultaten zijn te vinden op de website van de ODWH.

In de derde fase  (2019-2020) richt het netwerk zich op de stap van omgevingsvisie naar omgevingsplan en andere instrumenten, die gebruikt kunnen worden om het “wat” uit een omgevingsvisie te vertalen naar het “hoe”. Verkennen welke instrumenten van de Omgevingswet  (het best) geschikt zijn om ondergrond gerelateerde ambities op visieniveau door te vertalen naar uitvoering. Doelen van deze fase is redeneerlijnen ontwikkelen en uitproberen om gebiedsambities met een hoog ondergrondgehalte te vertalen naar concrete acties in de vorm van inhoud van een omgevingsplan,  omgevingsprogramma, etc. Dit aan de hand van een drietal casussen uit de regio zodat deelnemers direct van elkaars praktijken kunnen leren.