Drie gemeenten in Midden-Limburg – Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (de zogenoemde MER-gemeenten) – beschikken over unieke kwaliteiten op het gebied van landschap, natuur, cultuur en economie (waaronder landbouw, toerisme en recreatie) en willen die kwaliteiten handhaven dan wel versterken. De gemeenten beseffen dat de ondergrond een belangrijke drager is van die kwaliteiten. Een zorgvuldige omgang met die ondergrond is gewenst. Een integrale aanpak van onder- en bovengrond (3D-ordening) is uitgewerkt in een inspiratiedocument voor elke gemeente met als titel “Ondergrond in beeld”. Het project levert kennis en inspiratie op voor gebruik bij de implementatie van de Omgevingswet en op termijn de opstelling van de omgevingsvisie en het omgevingsplan van de drie betrokken gemeenten.

Samen werken aan maatschappelijke opgaven


‘Ondergrond in beeld’ beantwoordt de vraag welke kansen en bijdragen de ondergrond biedt bij de aanpak van actuele maatschappelijke opgaven. Uitgaande van de opgaven uit de coalitieakkoorden 2018-2022 en de strategisch beleidsnota’s voor het fysieke domein in de drie gemeenten is nagegaan hoe de ondergrond kan helpen om deze opgaven te realiseren. Dit is gedaan in een interactief proces met een aantal werksessie waaraan alle relevante disciplines binnen de gemeenten hebben deelgenomen. Ook is deelgenomen door partnerorganisaties als de GGD Limburg-noord, Waterschap Limburg, Watermaatschappij Limburg (WML) en de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB).

Zo is invulling gegeven aan een van de procesdoelen van het project: de bewustwording stimuleren dat ondergrond onlosmakelijk verbonden is met de bovengrond en dat dit kansen biedt voor de verdere ontwikkeling van de MER-gemeenten. Het inspiratiedocument ‘Ondergrond in beeld’ motiveert het belang van een 3D-ordeningsaanpak. Het biedt laagdrempelige hulpmiddelen aan voor de wijze van (samen)werken tussen disciplines. Het bevat suggesties welke ondergrondaspecten relevant kunnen zijn bij concrete opgaven. Bijvoorbeeld welke afwegingscriteria, gerelateerd aan de ondergrond, kun je gebruiken bij het al dan niet mogelijk maken van de aanleg van zonneparken in het landelijk gebied? Het bevat voor professionals op het gebied van de leefomgeving informatie over de betekenis van de verschillende ondergrondkwaliteiten voor hun werk aan bijvoorbeeld de omgevingsvisie, maar ook omgevingsplan en projecten.

Ambtelijk pilotproject

‘Ondergrond in beeld’ is een ambtelijke pilot van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen in samenwerking met de Provincie Limburg en Servicecentrum MER met ondersteuning van H2Ruimte. De Provincie wil dat een duurzame benutting en bescherming van de ondergrond integraal onderdeel is van het omgevingsbeleid. En ze wil dit oppakken in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners. Dit vraagt om een bewustwordingstraject van kansen die de ondergrond biedt voor de ontwikkeling in Limburg. Essentieel daarbij is de ontwikkeling en inbedding van werkwijzen om de ondergrond te verankeren in reguliere beleidstrajecten, met aansluiting op de Omgevingswet. In de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen deed de mogelijkheid zich voor om in de praktijk te testen hoe deze bewustwording kan worden gerealiseerd.

Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren is een groene parel op het smalste stukje van Nederland. Drie voormalige steden met stadsrechten en 21 dorpen liggen er in een gevarieerd en veelzijdig landschap. Een landschap dat sterk bepaald is door de wijze waarop de Maas en de Rijn in de lange geologische geschiedenis zich een weg in het landschap hebben gebaand. Die geschiedenis levert nu een interessante afwisseling van rivier- en beekdalen, oude ontginningen en hoogterrassen op met een rijke natuur.

Nog altijd bepaalt de Maas het beeld van Echt-Susteren. Dit is niet alleen bovengronds waar te nemen. Ook in de ondergrond van Echt-Susteren heeft de Maas zijn sporen nagelaten. Een rijk ondergrondarchief, verschaft inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het landschap en diens bewoningsgeschiedenis. Grafvelden en celtic fields -vierkante of rechthoekige akkers- van voor onze jaartelling geven inzicht hoe mensen toen geleefd hebben en landbouw hebben bedreven. De mens in relatie tot de ondergrond heeft ook op recentere datum sporen nagelaten. Zie de dakpannenindustrie, die gebruik maakte van kleilagen in de ondergrond en zo Echt-Susteren op kaart heeft gezet. Na beëindiging van de kleiwinning is een deel van de kleiputten omgevormd tot natuurgebied zoals De Doort.

Naast archeologische schatten herbergt de ondergrond kwaliteiten zoals schoon drinkwater, een omvangrijk bodemleven van belang voor voedselproductie, ruimte voor bouwwerken, kabels en leidingen en drager van stad, dorp en landschap, die de veelzijdigheid van Echt-Susteren medebepalen. Kwaliteiten om Echt-Susteren, passend bij een cittaslowgemeente, mooier, duurzamer en leefbaarder te maken.

De vraag hoe kan de ondergrond bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke opgaven vormt een rode draad in “Ondergrond in beeld”. Om welke maatschappelijke opgaven gaat het dan in Echt-Susteren? Op basis van “Hoofdlijnenakkoord 2018-2022”, de meerjarenbegroting en diverse beleidsnota’s, waaronder de Ontwikkelen met kwaliteit Structuurvisie 2012-2025, zijn zes maatschappelijke opgaven benoemd, die twee aan twee geclusterd zijn.

I. Bebouwd gebied
1. Leefkwaliteit in kernen en wijken
2. Gebiedsontwikkeling: woningbouw en (herstructurering) bedrijfsterreinen

II. Buitengebied
3. Landschap, natuur en cultuurhistorie
4. (Verbrede) landbouw, toerisme en recreatie

III. Klimaatverandering
5. Energietransitie
6. Klimaatadaptatie

Rollen en producten

H2Ruimte heeft in dit traject de werksessie voorbereid en begeleid en heeft het inspiratiedocument geschreven onder begeleiding van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, Servicecentrum MER en de provincie Limburg. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Carthago Consultancy (o.a. de kaarten) en VAN81 (vormgeving).

Het samenwerkingsproject van de drie gemeenten met betrokken partners heeft drie eindrapporten opgeleverd:
– Ondergrond in beeld, pilotproject ondergrond en Omgevingswet Echt-Susteren
Ondergrond in beeld, pilotproject ondergrond en Omgevingswet Maasgouw
Ondergrond in beeld, pilotproject ondergrond en Omgevingswet Roerdalen.

De rapporten kennen dezelfde opbouw, maar de invulling is voor elke gemeente op maat gemaakt. Elke gemeente heeft eigen (ondergrond)kwaliteiten, beleidsaccenten en een specifieke identiteit, die herkenbaar terugkomen in woord en beeld de afzonderlijke rapporten.