Venlo wil koploper zijn en blijven als het gaat om een duurzame en circulaire stad. Venlo beseft dat de ondergrond daaraan stevig kan bijdragen. Een integrale aanpak van onder- en bovengrond (3D-ordening) is uitgewerkt in het inspiratiedocument “Grond voor inspiratie”. Het project levert kennis en inspiratie op voor gebruik bij de implementatie van de Omgevingswet en op termijn de opstelling van de omgevingsvisie en het omgevingsplan van Venlo.

Klanten

Meer informatie

Rapport

‘Grond voor inspiratie’ beantwoordt de vraag welke kansen en bijdragen de Venlose ondergrond biedt bij de aanpak van actuele maatschappelijke opgaven. Uitgaande van de opgaven uit het coalitieakkoord 2018-2022 en de Ruimtelijke structuurvisie van Venlo is nagegaan hoe de ondergrond kan helpen om deze opgaven te realiseren. Dit is gedaan in een interactief proces met een aantal werksessie waaraan alle relevante disciplines binnen de gemeente hebben deelgenomen. Zo is invulling gegeven aan een van de procesdoelen van het project: de bewustwording stimuleren dat ondergrond onlosmakelijk verbonden is met de bovengrond en dat dit kansen biedt voor de verdere ontwikkeling van Venlo tot circulaire en duurzame hoofdstad. Het inspiratiedocument ‘Grond voor inspiratie’ motiveert het belang van een 3D-ordeningsaanpak en biedt laagdrempelige hulpmiddelen aan voor de wijze van (samen)werken tussen disciplines. Het bevat voor professionals op het gebied van de leefomgeving informatie over de betekenis van de verschillende ondergrondkwaliteiten voor hun werk aan bijvoorbeeld de omgevingsvisie, maar ook omgevingsplan en projecten.

‘Grond voor inspiratie’ is een ambtelijke pilot van de gemeente Venlo in samenwerking met de Provincie Limburg met ondersteuning van H2Ruimte. De Provincie wil dat een duurzame benutting en bescherming van de ondergrond integraal onderdeel is van het omgevingsbeleid. En ze wil dit oppakken in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners. Dit vraagt om een bewustwordingstraject van kansen die de ondergrond biedt voor de ontwikkeling in Limburg. Essentieel daarbij is de ontwikkeling en inbedding van werkwijzen om de ondergrond te verankeren in reguliere beleidstrajecten, met aansluiting op de Omgevingswet. In Venlo deed de mogelijkheid zich voor om in de praktijk te testen hoe deze bewustwording kan worden gerealiseerd.

H2Ruimte heeft in dit traject de werksessie voorbereid en begeleid en heeft het inspiratiedocument geschreven onder begeleiding van de gemeente Venlo en de provincie Limburg. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Carthago Consultancy (kaarten) en VAN81 (vormgeving).