Het benutten van warmte en koude uit verschillende waterbronnen kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het bereiken van klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Bij de realisatie van aquathermieprojecten zijn veel partijen en belangen betrokken. Rondom de toepassing van aquathermie spelen daarom verschillende governance-vraagstukken.

Ontwikkelen afwegingskader

In opdracht van STOWA voeren GovernEUR, H2Ruimte en DRIFT een onderzoek uit naar de governance van aquathermie. Het hoofddoel van het onderzoek is om een afwegingskader te ontwikkelen voor de rolkeuze van waterbeheerders, provincies en gemeenten. Waterbeheerders, provincies en gemeenten zoeken namelijk nadrukkelijk naar de rol die zij kunnen spelen, de vormen van samenwerking die ze kunnen kiezen en sturingsmogelijkheden die ze bij aquathermieprojecten hebben.

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een aantal prototypes (waaronder publiek warmtebedrijf, commercieel warmtebedrijf en publiek-maatschappelijke samenwerking) en wordt een krachtenveldanalyse uitgevoerd waarmee de kansen en belemmeringen per prototype inzichtelijk worden gemaakt.