Je bent werkzaam op het gebied van bodemvervuiling, archeologie of bodemenergie. Hoe moet je je dan voorbereiden op de Omgevingswet? Wat betekent deze wet voor de interne en externe samenwerking? Hoe pak je dit aan? H2RUIMTE begeleidde een groep ondergronddeskundigen in vijf intensieve werksessies en publiceerde een E-magazine met bevindingen.

Klanten

Meer informatie


E-magazine

Geïntegreerd werken, ruimte voor initiatief, vertrouwen en een sterke nadruk op participatie zijn sleutelelementen in de Omgevingswet. De overheid kiest voor een meer dienstverlenende rol. Centraal daarin staat de vraag hoe de overheid initiatieven kan faciliteren die voor de initiatiefnemer betekenis hebben én maatschappelijke meerwaarde creëren. Dat is een andere insteek dan het beoordelen van initiatieven vanuit een grote hoeveelheid regels.

Zonder visie en ambitie van de overheid en zonder bijbehorende heldere spelregels, leidt de Omgevingswet niet tot verbetering

Henk Puylaert (H2Ruimte) geeft aan dat deze nieuwe rol van de overheid wel om visie vraagt. ‘Zonder visie en ambitie van de overheid en zonder bijbehorende heldere spelregels, leidt de Omgevingswet niet tot verbetering.’ Maar wat betekent dat dan voor ondergronddeskundigen die werkzaam zijn bij gemeenten en omgevingsdiensten? In de leergemeenschap Ondergrond & Omgevingswet is bij deze vraag stilgestaan. In het E-magazine Ondergrond & Omgevingswet zijn de leerervaringen samengevat. Belangrijkste leerpunten zijn:

  • Continu vragen: hoe dragen bodem en ondergrond bij aan het oplossen van ruimtelijke opgaven?
  • Stevig investeren in netwerken van relaties met behoud van actuele vakkennis.
  • Van buiten naar binnen werken: vraagstukken vanuit de samenleving oppakken en in de eigen organisatie uitwerken

Een van de deelnemers vat de uitdaging, waar we voor staan, treffend samen: ‘Je verlaat weloverwogen het comfort van je eigen vakgebied. Het is niet zo dat je uit een vliegtuig springt met een parachute zonder enig benul te hebben of parachutes wel opengaan en hoe dat gebeurt. Maar je gaat wel ‘parachutespringen’ en uit je veilige omgeving treden.’