In Zuid-Holland, met de provincie in een ontwikkelende en stimulerende rol, is vorm en inhoud gegeven aan 3D-ordening. De provincie heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van 3D-instrumentarium en -communicatiemiddelen en de toepassing hiervan in de praktijk in de regio’s onder meer door kennis te delen en te ontwikkelen in (regionale) netwerken.

Klanten

Meer informatie

Rapport
Website

“3D-Ordening”verwoordt en verbeeldt dat boven- en ondergrond een geheel vormen bij ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. Door boven- en ondergrond niet alleen op elkaar te betrekken maar ook met elkaar te verbinden past 3D-Ordening naadloos in de integrale aanpak die de Omgevingswet voorstaat. In een groeiend aantal praktijken in Zuid-Holland (provincie, omgevingsdiensten en gemeenten) wordt 3D-Ordening opgepakt en toegepast. Daarmee is Zuid-Holland goed op weg om te bereiken dat in 2020 ‘duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond’ integraal onderdeel zal zijn van alle relevante ruimtelijke planprocessen in Zuid-Holland.  H2Ruimte heeft de provincie ondersteund bij onder meer de ontwikkeling van instrumenten (ondergrondwijzer), communicatiemiddelen (Praatplaat 3D-ordening) en de facilitatie van werksessies met gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en andere betrokken partijen.

De netwerkvorming in een aantal de Zuid-Hollandse regio’s is nog pril en vraagt nog een stevige ondersteuning vanuit de provincie. De provincie levert die ondersteuning mede met inzet van H2Ruimte in de vorm van een aantal werkbijeenkomsten van sleutelfiguren uit de regionale netwerken die kennis en ervaring kunnen uitdelen over praktijken van 3D-netwerkvorming. Onderwerp die daarbij aan de orde zijn: uitvoering van een quickscan ondergrond, kwaliteit en gebruik van informatie op kaart bij 3D-ordening en de toepassing van een 3D-ordeningsaanpak bij omgevingsvisies die moet leiden tot een goede verankering van ondergrond in omgevingsvisies.