De provincie Zuid-Holland heeft het recreatieperspectief 2030 opgesteld. In het perspectief staat beschreven hoe de provincie samen met haar partners wil werken aan een aantrekkelijke en toegankelijke omgeving met daarin gelegen recreatieve bestemmingen en routes voor iedereen. Dit omdat buiten zijn, bewegen en elkaar ontmoeten goed en gezond is en bijdraagt aan het geluk van mensen. H2Ruimte ondersteunde samen met Urban Synergy het provinciale projectteam.

Klanten

Startdatum

2022

Meer informatie

Rapport

Het recreatieperspectief is in een interactief traject samen met gemeenten, gebiedspartijen, recreatieschappen, terreinbeheerders, waterschappen en maatschappelijke organisaties opgesteld. In werksessies met provinciale collega’s, regio’s en (recreatie)experts zijn de kansen en lastige kwesties geïnventariseerd en zijn mogelijkheden voor samenwerking verkend. Dat alles is in het recreatieperspectief bij elkaar gebracht aan de hand van zes pijlers.

Kaart recreatieperspectief zuid holland

Zes pijlers

Vanwege het grote belang van recreatie heeft de provincie Zuid-Holland de ambitie om samen met gebiedspartners te werken aan ‘een aantrekkelijke en toegankelijke omgeving met daarin gelegen recreatieve bestemmingen en routes voor iedereen omdat buiten zijn, bewegen en elkaar ontmoeten goed en gezond is en bijdraagt aan het geluk van mensen’. Deze ambitie is uitgewerkt in zes pijlers die doelgericht zijn en de betrokken partijen een handelingsperspectief bieden:

  • Verzorgen: van het bestaande en toekomstige recreatieve netwerk
  • Vergroten: van de recreatieruimte door het aanleggen van nieuwe gebieden met natuur en recreatie
  • Vernieuwen: van bestaande recreatieve gebieden en bestemmingen door kwaliteitsimpulsen
  • Verweven: van de recreatieopgave met andere ruimtelijke opgaven gericht op meerwaardecreatie en draagvlak
  • Verbinden: van stad en land en de uitbreiding en verbetering van de recreatieve infrastructuur voor wandelen, fietsen, varen en ruiteren
  • Vertellen: het ontwikkelen van een gezamenlijke informatiebasis om de juiste keuzes te maken voor de recreatieve ontwikkeling
Ik ben trots dat dit Recreatieperspectief samen met onze partners is opgesteld. Dit zorgt voor een breed gedragen ambitie waarin we samen streven naar een aantrekkelijk Zuid-Holland
Gedeputeerde Anne Koning

Hoe verder?

Met het recreatieperspectief ligt er een stevige inhoudelijke basis om gezamenlijk gebiedsgericht aan de slag te gaan: de provincie in samenwerking met andere overheden, maatschappelijke partners en ondernemers. Zaak is om de komende tijd de samenwerking op regionaal niveau verder door te ontwikkelen (met landschapstafels, recreatieschappen en het routeplatform). Ook ligt er een stevige opgave om financiering te organiseren: meerjarige investeringsmiddelen en voldoende structurele beheermiddelen. In het indicatieve Woonbod Zuid-Holland (2022) is de opgave begroot op circa 1 miljard euro voor de komende tien jaar. De provincie zal zich samen met regionale partners inzetten voor de financiering van deze enorme opgave en zich blijven inzetten voor een financiële bijdrage vanuit het rijk.