De verstedelijkingsopgave en de klimaatopgave opgeteld stelt beleidsmakers voor een grote uitdaging: hoe realiseer je een bouwprogramma binnen bestaand stedelijk gebied waarbij steden bestand zijn tegen het veranderende klimaat én leefbaar blijven?  Die vraag ligt aan de basis van het spel Stedelijk evenwicht.

Klanten

Meer informatie

Rapport

De verandering in het klimaat drukt ons nadrukkelijk op de feiten dat water en groen een cruciale functie hebben voor de infiltratie van neerslag en het voorkomen van hittestress. Bestaande groene en blauwe ruimte in het stedelijk gebied staan onder druk van een groeiende vraag naar stedelijke functies. Beleidsmatig is gewenst dat een groot deel van de woningvraag binnen bestaand stedelijk gebied gerealiseerd wordt. De verharding van het stedelijk gebied is waarschijnlijk van grotere invloed op het stedelijk leefklimaat als het om wateroverlast en hittestress gaat dan de veranderingen in het klimaat.

Is de verstedelijkingsopgave en de klimaatopgave te combineren en houden we dan leefbare steden als we verder gaan op de wijze waarop we tot heden gebieden hebben ontwikkeld? Vastgoed was de kurk waarop gebiedsontwikkeling dreef. Meer vastgoed betekende voor de korte termijn meer inkomsten voor ontwikkelaar en gemeente. Maar hoe is dat in het licht van de lange termijn met een veranderend klimaat op de achtergrond? De groeiende druk op de stedelijke woningmarkt lijkt nu nog een hogere urgentie te hebben dan de lange termijn kosten, die dit veroorzaakt of kan veroorzaken. Effecten van stedelijke verdichting en intensivering van het stedelijk ruimtegebruik op de leefbaarheid en betaalbaarheid in buurten, wijken en de stad zijn vaak pas op lange termijn merkbaar. Meer verstedelijken in bestaand bebouwd gebied zonder te investeren in klimaatmaatregelen zal de samenleving op langere termijn extra kosten opleveren en komt de leefbaarheid niet ten goede als er gelijktijdig geen flankerende maatregelen worden genomen. Dat vraagt verandering in houding en rol van alle betrokken partijen. Het is gewenst dat in stedelijke gebiedsprocessen langere termijn kosten en baten in afwegingen over ruimtegebruik een sterkere positie krijgen. Het spel “stedelijk evenwicht” wil helpen om het bewustzijn over het (langere termijn)effect van investeringsbeslissingen in bestaand bebouwd gebied tegen de achtergrond van een veranderend klimaat in beeld te brengen.

Stedelijk evenwicht is een bordspel voor 3 tot 6 spelers met drie rollen: overheid, ontwikkelaar en bewoner/gebruiker. Het doel van het spel is:

ontwikkelen en stimuleren van de bewustwording van de maatschappelijke kosten en baten van inrichting van het bestaand bebouwd gebied bij een te realiseren woningbouwprogramma en een veranderend klimaat
ontwikkelen van vaardigheden om in onderhandeling met andere partijen tot gedragen keuzen te komen voor een klimaatbestendig en leefbaar stedelijk gebied.

De doelgroepen van het spel zijn professionals  betrokken bij ontwikkeling en inrichting van het stedelijk gebied en trainees/studenten op dit gebied.

Stedelijk evenwicht is ontwikkeld door H2Ruimte, Carthago Consultancy, Floodcom en Hogeschool Rotterdam (watermanagement) in samenwerking met de gemeente Rotterdam.