Maastricht wil een veelzijdige stad zijn en beseft dat de ondergrond daaraan sterk bijdraagt. Een integrale aanpak van onder- en bovengrond (3D-ordening) is uitgewerkt in het inspiratieboek ´Ondergrond in zicht´. Het project levert kennis en inspiratie op voor gebruik bij de implementatie van de Omgevingswet en de opstelling van de omgevingsvisie van Maastricht.

Klanten

Meer informatie

Rapport

‘Ondergrond in zicht’ beantwoordt de  vraag welke kansen en bijdragen de Maastrichtse ondergrond biedt bij de aanpak van actuele maatschappelijke opgaven. Uitgaande van de opgaven voor de omgevingsvisie Maastricht is nagegaan hoe de ondergrond kan helpen om deze opgaven te realiseren. Dit is gedaan in een interactief proces met een aantal werksessie waaraan nagenoeg alle relevante disciplines binnen de gemeente hebben deelgenomen. Zo is invulling gegeven aan een van de procesdoelen van het project: de bewustwording stimuleren dat ondergrond onlosmakelijk verbonden is met de bovengrond en dat dit kansen biedt voor de verdere ontwikkeling van Maastricht tot een veelzijdige stad. Het inspiratiedocument ‘Ondergrond in zicht’ motiveert het belang van een 3D-ordeningsaanpak en biedt laagdrempelige hulpmiddelen aan voor de wijze van (samen)werken tussen disciplines. Het bevat voor professionals op het gebied van de leefomgeving informatie over de betekenis van de verschillende ondergrondkwaliteiten voor hun werk aan bijvoorbeeld de omgevingsvisie, maar ook omgevingsplan en projecten.

 

'Ondergrond in zicht' motiveert het belang van een 3D-ordeningsaanpak

‘Ondergrond in zicht’ is een ambtelijke pilot van de gemeente Maastricht in samenwerking met de Provincie Limburg met ondersteuning van H2Ruimte. De Provincie wil dat een duurzame benutting en bescherming van de ondergrond integraal onderdeel is van het omgevingsbeleid. En ze wil dit oppakken in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners. Dit vraagt om een bewustwordingstraject van kansen die de ondergrond biedt voor de ontwikkeling in Limburg. Essentieel daarbij is de ontwikkeling en inbedding van werkwijzen om de ondergrond te verankeren in reguliere beleidstrajecten, met aansluiting op de Omgevingswet. In Maastricht deed de mogelijkheid zich voor om in de praktijk te testen hoe deze bewustwording kan worden gerealiseerd.

H2Ruimte heeft in dit traject de werksessie voorbereid en begeleid en heeft het inspiratiedocument geschreven onder begeleiding van de gemeente Maastricht en de provincie Limburg.

Meer informatie over ‘Ondergrond in zicht’ is te vinden op de website Expeditie ruimte, een initiatief van de provincie Limburg. Hier is ook het inspiratiedocument te downloaden.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met Carthago Consultancy (kaarten) en VAN81 (vormgeving)