De ontwikkeling van nieuwe bossen gaat de negatieve effecten van klimaatverandering tegen, stimuleert de gezondheid, levert een positieve bijdrage aan verhoging van de biodiversiteit en versterkt het vestigingsklimaat voor mens en bedrijf. Met het ontwikkelen van een Ontwikkelingsperspectief bossen geeft het recreatieschap Voorne-Putten invulling aan het nationale klimaatakkoord en de nationale Bossenstrategie.

Project startup

In de recreatiegebieden op Voorne-Putten worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de bossen. Het gaat hierbij enerzijds om regulier beheer en anderzijds om maatregelen die getroffen worden ten aanzien van de essentaksterfte. Tevens is er op Voorne-Putten vraag naar ruimte om nieuwe bossen aan te leggen. Deze vraag komt van private partijen die zoeken naar gronden om bossen aan te planten (als compensatie voor bedrijfsactiviteiten) én komt van overheden die de wens hebben om het oppervlakte bos uit te breiden met tien procent (rijk, provincie, Staatsbosbeheer, recreatieschap).

Het bestuur van het recreatieschap Voorne-Putten wil gezien de huidige beheeropgave in haar bossen en de vraag naar nieuwe bossen een bijdrage leveren aan mooie en gezonde bossen op Voorne-Putten. Daarom wil het schap een samenhangend beeld ontwikkelen op beheer en de doorontwikkeling van het bestaande bos en uitbreiding van het bosareaal op zijn plaats. Dat beeld wordt vastgelegd in het ‘Ontwikkelingsperspectief bossen VP’. H2Ruimte verzorgt de project-startup.